Information om GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), som den också kallas, är den lag som reglerar hur kommunen och andra aktörer får behandla personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL) från och med 25 maj 2018. Det är GDPR som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är tack vare dessa regler som du kan känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

 

Vad menas med personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 

Vad menas med ”Behandling av personuppgifter”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, användning, lagring, bearbetning, överföring, radering eller sammanställning av personuppgifter.

 

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Att behandla dina personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga ditt ärende.

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får sedan inte användas för helt andra syften. För att behandla personuppgifter ska man ha stöd i lag eller avtal, dvs. en rättslig grund. Personuppgifter får bl.a. behandlas för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Inom kommunen får man också behandla nödvändiga personuppgifter för att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

När personuppgifterna inte längre behövs för det syfte som de en gång samlades in för, ska de tas bort (gallras) eller arkiveras. Kommunens dokumenthanteringsplaner beskriver hur verksamhetsinformation ska hanteras och bevaras.

Genom att använda sig av kommunens e-tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som någon gång lämnat personuppgifter till kommunen eller du som vill undersöka vilka uppgifter som behandlas om dig kan begära att få veta det. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att skriva till oss alternativt kontakt@solna.se.

Enligt Dataskyddsförordningen har du som registrerad rätt att få dina personuppgifter borttagna eller raderade vid särskilda omständigheter. Detta får dock inte göras i strid med gällande arkivlagstiftning. Personuppgifter kan heller inte raderas om kommunen har ett gallringsbeslut som säger att det ska finnas längre än vad den registrerade vill eller att informationen ska bevaras. Det måste finnas ett fastställt gallringsbeslut för att i så fall ta bort informationen.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter. Solna stads dataskyddsombud når du på dataskyddsombud@solna.se, 08-746 10 00.

Dataskyddsombud för Solna stad kontaktas via dataskyddsombud@solna.se. Dataskyddsombudet kontrollerar bland annat att kommunen följer den allmänna dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på området. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för de som är registrerade, det vill säga de medborgare vars personuppgifter kommunen behandlar.

Du har också rätt att lämna in klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR.

Under Mina sidor i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina pågående och sedan tidigare inskickade ärenden. Dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden. Det är endast du som kan se dessa ärenden. Kommunen tillhandahåller denna tjänst som en service till dig som medborgare eller företagare. Om du vill ta bort dessa ärenden ombeds du ta kontakt med den personuppgiftsansvarige för respektive e-tjänst. Kontaktuppgifter hittar du på e-tjänstens första sida.

Läs mer om hur Solna stad hanterar dina personuppgifter på www.solna.se/gdpr

 

Vill du läsa mer om den Allmänna dataskyddsförordningen kan du gå till Datainspektionens hemsida.