Godkännande som huvudman för enskild pedagogisk omsorg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Villkor

Enligt 25 kap. 10 § skollagen (2010:800) ska den som vill driva enskild pedagogisk omsorg godkännas av den kommun där verksamheten ska bedrivas. I Solna stad är det förskolenämnden som fattar beslut om godkännande som huvudman för enskild pedagogisk omsorg. Villkoren för godkännande regleras i 25 kap. 10 och 10 a §§ skollagen samt i förskolenämndens riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Solna stad. Läs mer i förskolenämndens riktlinjer via följande länk: Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Solna stad - Antagna 230207.pdf

 

Kontaktperson

Genom signering av ansökan godkänner sökanden att den kontaktperson som har uppgetts i ansökningsformuläret får företräda sökanden. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i samband med handläggning av ansökan enbart att kontakta kontaktpersonen. Sökanden ansvarar för att kontaktuppgifterna är korrekta samt att barn- och utbildningsförvaltningen underrättas om kontaktuppgifterna skulle ändras.

  

Bilagor som efterfrågas i e-tjänsten

 • Undertecknad fullmakt från behörig firmatecknare (i de fall någon annan än behörig firmatecknare har signerat ansökan)
 • Lista över personer som ingår i ägar- och ledningskretsen. Av listan ska roll, namn och personnummer framgå
 • Kopia av aktieboken av sökandebolaget (i förekommande fall)
 • Aktuellt registreringsbevis
 • Aktuellt registreringsbevis för ägarbolag med väsentligt inflytande (i förekommande fall)
 • Registerutdrag från Skatteverket
 • Föreningens stadgar (i förekommande fall)
 • Beskrivning av ägar- och ledningskretsens insikt i föreskrifter. Av beskrivningen ska det framgå hur ägar- och ledningskretsen har förvärvad insikt i bland annat författningar som avser pedagogisk omsorg, arbetsrätt, arbetsmiljörätt och ekonomiska regelverk för aktuell associationsform. Bifoga även intyg som styrker hur insikten har förvärvats, såsom intyg över utbildning eller erfarenhet.
 • Beskrivning av om sökanden har varit föremål för vitesförelägganden eller återkallelse av godkännande hos annan myndighet (i förekommande fall)
 • Senaste upprättade årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse (i förekommande fall)
 • Aktuell balans- och resultatrapport (max två månader gammal) i de fall årsredovisning inte har upprättats
 • Budget för de tre första verksamhetsåren
 • Om det finns anställd personal vid ansökningstillfället, bifoga intyg över utbildning och erfarenhet för personalen
 • Hyreskontrakt (i förekommande fall)
 • Bygglov (i förekommande fall)
 • Planritningar över inne- och utemiljö inklusive ytangivelse
 • Utlåtande från licensierad brandkonsult 
 • Plan för systematiskt brandskyddsarbete
 • Rutiner för barnsäkerhet
 • Krishanteringsplan
 • Rutiner för att uppmärksamma och arbeta med barn i behov av särskilt stöd
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Rutiner för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Övriga upplysningar

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa