Godkännande av lokalbyte för fristående förskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Här kan du som huvudman ansöka om godkännande vid lokalbyte för en fristående förskola. Ansökan ska göras och signeras av behörig firmatecknare

 

Avgift

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid förändringar i befintlig verksamhet. Avgiften tas ut med stöd av 2 kap. 5 d § skollagen (2010:800). Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) och baseras på tidsersättning för tjänsteman som årligen revideras och beslutas av kommunfullmäktige.

En startavgift tas ut på 5 000 kr vid

  • ansökan om godkännande för permanent utökning/förändring av befintlig fristående förskola

En prövningsavgift på 20 000 kr (utöver startavgift) tas ut för den som

  • ansöker om godkännande för permanent utökning/förändring av befintlig fristående förskola

Prövningsavgift tas enbart ut om ansökan efter grundläggande prövning är aktuell för fortsatt prövning. Avgiften ska vara betald innan fortsatt prövning påbörjas. Ansökan ska inte tas upp till prövning om inte anvisad avgift har betalats.”

Ingen avgift tas ut vid ansökan om tillfällig utökning/förändring

Betalning av avgiften

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan om utökning/förändring av verksamheten sänds in till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan handläggs när komplett ansökan samt betalning av avgiften har kommit förvaltningen tillhanda.

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas.

Inbetalningsuppgifter

Betalningsmottagare: Solna stad BUF, (Barn- och utbildningsförvaltningen)

Bankgiro: 620-7898

Ange att inbetalningen gäller avgift för godkännande av huvudman fristående förskola.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa