Senare upphörande av skolplikt - ansökan

LÄS MER

För den elev som inte har gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör skolplikten istället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år, 7 kap. 13 § skollagen (2010:800)

Det gäller elever som börjat skolan vid sju års ålder, elever som gått samma årskurs två gånger någon gång under grundskoletiden samt elever som kommit till Sverige sent under sin skolgång och därför placerats i en årskurs som inte motsvarar deras ålder. Förutsättningen för att skolplikten ska förlängas är att eleven inte nått de kunskapskrav som minst ska uppnås, när skolplikten normalt skulle ha upphört.

Frågan om skolpliktens förlängning prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan ska skrivas under av både rektor och vårdnadshavare. Ett beslut om skolpliktens förlängning kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se