Tidigare upphörande av skolplikt - ansökan

LÄS MER

Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 § uppfyller de betygskriterier som minst ska uppfyllas för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten.

Frågan om skolpliktens upphörande enligt första stycket prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan om tidigare upphörande av skolplikt görs av vårdnadshavare. Till ansökan ska slutbetyg och yttrande från skolans rektor bifogas.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se