Olägenhet i bostad - anmälan

LÄS MER

Tänk på det här innan du fyller i formuläret

Om formuläret är rätt ifylld går ditt ärende snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer behöva begära in kompletteringar.

Innan du skickar in din anmälan måste du själv ha tagit kontakt med din fastighetsägare, eller den verksamhet som orsakar störningen. Detta är för att fastighetsägaren eller den som orsakar störningen ska ha haft möjlighet att undersöka och hitta en lösning på problemet. Fastighetsägaren/den som stör bör även ha fått skälig tid på sig för utredning och åtgärder.

Vi, Samhällsbyggnadsförvaltningen, är en myndighet. Miljöbalken (1998:808) är den lagstiftning som styr vårt arbete. Enligt miljöbalken är fastighetsägare eller verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning som du upplever utgöra en olägenhet. Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

 

Så handlägger vi ditt ärende

När vi får in ett klagomål gör vi en första bedömning av om det inlämnade klagomålet skulle kunna vara en olägenhet enligt miljöbalken. Om inte, fattar vi beslut om att avsluta ärendet. Om störningen skulle kunna utgöra en olägenhet, informeras fastighetsägaren/den som stör om det inkomna klagomålet. De får redogöra för sin syn på saken och inkomma med upplysningar om eventuella åtgärder. Tänk på att det du skriver till oss under ärendets gång blir offentlig handling. Den information som du skickar in till oss kan vi komma att vidarebefordra till fastighetsägaren/den som stör. Vi kan även komma att göra en inspektion av din bostad. Om det bedöms vara nödvändigt, kan vi besluta att förelägga fastighetsägaren/den som stör att vidta åtgärder. Våra beslut går alltid att överklaga till högre instans.

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för nedlagd handläggningstid i enlighet med vår taxa. Avgiften tas ut från fastighetsägaren/den som stör. Vi tar inte ut någon avgift av den boende för handläggning av dessa ärenden.

Handläggning påbörjas normalt inom två veckor efter att komplett ifylld blankett inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kopia på denna blankett kommer att skickas till fastighetsägare/styrelse i bostadsrättsföreningen.

 

Frågor

Har ni ytterligare frågor om formuläret eller vår handläggning, kontakta Solna stads kontaktcenter, 08-746 10 00.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa