Slutföra utbildningen efter skolpliktens upphörande - ansökan

LÄS MER

Enligt 7 kap. 15 § andra stycket skollagen (2010:800) har elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan rätt att slutföra utbildningen under ytterligare två läsår efter att skolplikten har upphört. Bestämmelsen innebär en rätt att gå om högsta årskursen i ytterligare två läsår, om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform. 

Frågan om rätt att slutföra skolgången prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ansökan görs av vårdnadshavare.

Till ansökan ska bifogas

Grundskola:

  • Slutbetyg (för de ämnen med icke godkänt betyg ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i respektive ämne framgå, enligt 10 kap. 22 § skollagen).

Grundsärskola:

  • Slutbetyg (för de ämnen med icke godkänt betyg ska ett studieomdöme framgå enligt 11 kap. 17 § skollagen).
  • Slutbetyg i de fall som vårdnadshavare enligt 11 kap. 19 § skollagen har önskat det (för de ämnen med icke godkänt betyg ska ett studieomdöme framgå enligt 11 kap. 17 § skollagen).
  • Omdöme i de fall eleven läst utifrån ämnesområden.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Se info till vänster vilka bilagor som är obligatoriska vid ansökan