Skolplacering för elev bosatt i annan kommun än Solna - ansökan

LÄS MER

En elev har rätt att bli mottagen i förskoleklass och grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun, 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 § skollagen (2010:800).

En kommun får även i andra fall i sin förskoleklass och grundskola efter önskemål från vårdnadshavare ta emot ett barn från en annan kommun, 9 kap. 13 § andra stycket, 10 kap. 27 § skollagen.

Plats i skola och på fritidshem erbjuds under förutsättning att avtal om ekonomisk ersättning för platsen tecknas mellan Solna stad och hemkommunen. Hemkommunens regelverk för plats i fritidshem gäller.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se