Dispens från utsortering av avfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser i enlighet med avfallsförordning (2020:614) att gälla för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Ifall en verksamhet producerar bygg- och rivningsavfall ska vissa avfallsslag sorteras ut och förvaras skilda från varandra och annat avfall. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som sorterats ut ska i sin tur samla in dessa separat. De nya bestämmelserna kring utsorteringskravet syftar till att komma högre upp i avfallshierarkin, vilket i sin tur kan bidra till att förberedelserna för återanvändning  och materialåtervinning kan öka. De avfallsslag som omfattas av de nya bestämmelserna är:

  • trä,
  • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  • metall,
  • glas,
  • plast, och
  • gips.

Ifall avfallsproducenten bedömer att det av någon anledning inte är möjligt att följa de nya bestämmelserna kring utsortering av bygg- och rivningsavfall kan samhällsbyggnadsförvaltningen medge dispens. För detta krävs en ansökan i enlighet med 3 kapitlet 15 § avfallsförordning (2020:614).

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningen handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa