Offentlig lokal (förskola, skola, pedagogisk verksamhet) - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet (så kallade offentliga lokaler) ska anmälas till Solna stads Samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar till ny lokal eller upphör ska anmälas.

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av offentliga lokaler som skolor och förskolor hittar du på solna.se/offentliglokal

  • Planritning över lokalen
  • Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) inklusive luftflödesprotokoll
  • Personbelastningskarta, antal personer som kan vistas i de olika rummen utifrån ventilationens kapacitet
  • Situationsplan, karta som visar lokalens och gårdens placering
  • Egenkontrollrutiner inkluderat städning och hantering av tillbud och klagomål.
  • Resultat av den senast genomförda radonmätningen i lokalen.

Obligatoriska bilagor
Följande obligatoriska bilagor ska bifogas med anmälningsblanketten:

Lämna in anmälan i god tid

Ni måste göra er anmälan senast 6 veckor innan verksamheten planeras att starta.

Underskrift

Det är viktigt att blanketten skrivs under av rätt juridisk person, exempelvis firmatecknare eller fastighetsägare. Om du fyller i blanketten på dator behöver du skriva ut den, underteckna och skicka in per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av, däribland kapitel 2, 9 och 26 miljöbalken (1998:808), förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Avgift

Vid anmälan om ny offentlig lokal tar vi ut en avgift för nedlagd handläggningstid i enlighet med kommunstyrelsens fastlagda taxa ”Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”. Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.

Avgiften för handläggning av anmälan av offentlig lokal är (enligt taxan för 2024):

  • Förskola/öppen förskola 11 968 kr
  • Fritidsverksamhet 11 968 kr
  • Grundskola/Gymnasieskola/Övrig typ av skola 11 968 kr​

Årlig avgift

Verksamheten omfattas också av en fast årlig avgift som ska betalas från och med året efter det att anmälan har gjorts. Storleken på den årliga avgiften beror på typ av verksamhet och framgår av gällande taxa. Den årliga avgiften betalas efter att separat beslut fattats. Beslut om årlig avgift skickas ut när anmälan om ny verksamhet har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det debiteras ingen årlig avgift för det år som verksamheten startar och anmälan har gjorts, den årliga avgiften faktureras först nästkommande år.

Exempel: verksamheten startar och anmäls till miljö- och byggnadsförvaltningen år 2023. Efter inkommen anmälan får verksamheten ett överklagningsbart beslut om årlig avgift. Faktura för årlig avgift skickas ut året därpå, dvs. år 2024 och betalas inom angivet förfallodatum. Därför är det viktigt att anmäla om verksamheten förändras eller upphör till miljö- och byggnadsförvaltningen, i god tid innan årsskiftet för eventuella justeringar.

Om verksamheten inte underrättar tillsynsmyndigheten innan årsskiftet kommer verksamheten att faktureras för den årliga tillsynsavgiften. Faktura för årlig avgift skickas vanligtvis ut under det första kvartalet varje år. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall den sökande tar tillbaka sin anmälan om offentlig lokal.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa