Solarieverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla kosmetiska solarier, det vill säga solarier vars syfte är att göra huden mörkare och som upplåts till allmänheten, är anmälningspliktiga och omfattas av tillsyn. Solna stads miljö- och hälsoskyddsnämnd är ansvarig tillsynsmyndighet för kosmetisk solarieverksamhet i Solna.  

Solarieverksamhet ska anmälas till Solna stads Samhällsbyggnadsförvaltning senast 6 veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.

Läs mer på sidan anmälan, tillsyn och egenkontroll av solarieverksamhet på solna.se/solarieverksamhet


Obligatoriska bilagor

Följande bilagor ska bifogas i ärendet:

  • Planritning som visar lokalens utformning med rumsfördelning/användningssätt och inredning
  • Ventilationsprotokoll med tillufts- och frånluftsflöden angivna totalt, samt för respektive rum
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010
  • Hur verksamheten ska se till att kravet på 18 år gräns för nyttjande av kosmetiskt solarium uppfylls.
  • Egenkontrollprogram som inkluderar rutiner för städning och hygien.

Lämna in anmälan i god tid

Ni måste göra er anmälan senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/eller åtgärden ska vidtas.

Underskrift

Det är viktigt att ärendet signeras av rätt person, exempelvis firmatecknare eller fastighetsägare. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator behöver du skriva ut den, underteckna och skicka in per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av; strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506), Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5), samt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2 kap. SFS 1998:808) och särskilda bestämmelser om hälsoskydd i lokaler för allmänna ändamål (9 kap. 9§ SFS 1998:808).

Avgift

Avgift tas ut enligt "Solna stads taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagen”. Avgiften för handläggning av anmälan av solarieverksamhet är (enligt taxan för 2024): 11 968 kr. Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.

Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall den sökande tar tillbaka sin anmälan om solarieverksamhet.

Verksamheten omfattas också av en fast årlig avgift som ska betalas från och med året efter det att anmälan har gjorts. Storleken på den årliga avgiften beror på typ av verksamhet och framgår av gällande taxa. Den årliga avgiften betalas efter att separat beslut fattats.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa