Förorenad mark eller fastighet - underrättelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De allra flesta områden i Solna som kan misstänkas vara förorenade har kartlagts, och i vissa fall riskbedömts, av Länsstyrelsen. Det är inte alls säkert att alla kartlagda områden är förorenade. För att fastställa om ett område verkligen är förorenat behövs oftast noggranna undersökningar, platsbesök och provtagningar. Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning är tillsynsmyndighet över frågor som rör förorenade områden i Solna. Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska du genast meddela Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kapitlet 11 §  miljöbalken). Det gäller även i de fall området tidigare ansetts förorenat.

Lämna in underrättelse skyndsamt

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela samhällsbyggnadsförvaltning om du upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra en risk för människors hälsa och/eller miljön. 

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är man skyldig att känna till de lagar och regler som ens verksamhet omfattas av, till exempel 10 kapitlet miljöbalken.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Mer information om förorenad mark hittar du på solna.se/fororenadeomraden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa