Cistern - information/anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Cisterner används för lagring brandfarliga vätskor eller spilloljor ovan eller i mark. Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. När du ska installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska samhällsbyggnadsförvaltningen informeras skriftligt minst 4 veckor innan anläggningen tas i bruk. Informationsplikten gäller för cistern ovan eller i mark som rymmer en kubikmeter eller mer samt med tillhörande rörledningar. Föreskriften gäller också för hantering av mer än totalt 150 liter inom vattenskyddsområde.

Att installera en cistern är en bygglovspliktig åtgärd, enligt PBF 6 kapitlet 1 § punkt 4. Information om hur du söker bygglov hittar du på solna.se/bygglov.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Läs mer om cisterner och vad som gäller på solna.se/cistern

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa