Dispens/tillstånd i Igelbäckens naturreservat - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Igelbäckens naturreservat i Solna är ett stort naturområde i norra delen av kommunen. Norra Västerjärva, Överjärva, västra Sörentorp och Igelbäcken genom Ulriksdals slottspark ingår i reservatet. Området har höga naturvärden och kulturmiljövärden och är mycket värdefullt för rekreation och friluftsliv.  För naturreservatet finns ett antal föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Mer information om föreskrifter, tillstånd och dispens inom Råstasjöns naturreservat och inom Igelbäckens naturreservat hittar du på solna.se/naturreservat

Lämna in ansökan i god tid

Ansökan om tillstånd och dispenser från föreskrifterna för kommunala naturreservat ska göras till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/eller åtgärden ska vidtas. 

När får du använda din dispens/tillstånd?

Får ni dispens/tillstånd vinner det laga kraft tre veckor efter det att samtliga parter i ärendet tagit del av beslutet och ingen av parterna överklagat.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa