Enskild avloppsanläggning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning på din fastighet behöver du söka tillstånd från Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning.

Obligatoriska uppgifter

Det är viktigt att anmälan innehåller samtliga begärda uppgifter. Glöm därför inte att fylla i alla administrativa uppgifter och en kontaktperson som förvaltningens handläggare kan nå ifall frågor finns. Det är viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och beskrivningar som behövs för att förvaltningen ska kunna göra en bedömning av verksamheten och/eller åtgärden.  En anmälan som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer att behöva begära in kompletteringar.

Underskrift

Det är viktigt att anmälan signeras av rätt person, exempelvis firmatecknare eller fastighetsägare. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator ska du skriva ut den, underteckna och skicka in den per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För anläggning med vattentoalett ansluten krävs tillstånd. Avgift för handläggning av ansökan beror på typ av avloppsanläggning och är för närvarande (2024):

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 7 480 kr.

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 8 976 kr.

3. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1 och 2 vid samma tillfälle 11 968 kr.

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 5 984 kr.

5. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter 11 968 kr

För anläggning utan vattentoalett ansluten krävs anmälan. Timavgift tas ut för handläggning av anmälan av inrättande eller ändring av avloppsanordning utan vattentoalett. Timavgiften är för närvarande (2024) 1 496 kr.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Läs mer om enskilda avloppsanläggningar på solna.se/enskiltavlopp

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa