Avhjälpandeåtgärd eller efterbehandling av förorenat område - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Underrättelse om förorenad mark eller fastighet

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska du genast meddela Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kap 11 § i miljöbalken). Det gäller även i de fall området tidigare ansetts förorenat.

Anmälan av efterbehandling eller avhjälpande åtgärder

Om du planerar att göra åtgärder (sanering, grävarbeten eller liknande) inom förorenade områden på din fastighet ska du anmäla detta till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning senast sex veckor innan åtgärden planeras att vidtas (enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Åtgärder inom ett förorenat område kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna. Har ni inte fått ett svar efter sex veckor får ni starta er verksamhet/genomföra åtgärden ändå.

Observera att det är den som är ansvarig för avhjälpandet som ska signera anmälan. Detta innebär, bland annat, att miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer rikta ett eventuellt beslut till den som har anmält åtgärden.

Obligatoriska uppgifter

Det är viktigt att anmälan innehåller samtliga begärda uppgifter. Glöm därför inte att fylla i alla administrativa uppgifter och en kontaktperson som förvaltningens handläggare kan nå ifall frågor finns. Det är viktigt att anmälan innehåller de uppgifter, ritningar och beskrivningar som behövs för att förvaltningen ska kunna göra en bedömning av verksamheten och/eller åtgärden.  En anmälan som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer att behöva begära in kompletteringar.

Bilagor 

  • Situationsplan (med det förorenade området inritat liksom förvaringsplats för massor, eventuella reningsanläggningar (Obligatorisk bilaga)
  • Miljöteknisk markundersökning (uppgifter om provtagning och föroreningar, provpunkter, jord, vatten, djup etc.)
  • Analysprotokoll
  • Riskbedömning
  • Förslag på kontrollprogram/kontrollplan
  • Åtgärdsutredning
  • Egenkontroll

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel Miljöbalken (1998:808) och Vattendirektivet.  

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Övrigt

Mer information om förorenat områden och fastighetsägarens/verksamhetsutövarens ansvar hittar du på Solna stads hemsida.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa