Utökad vistelsetid i förskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 8 kap. 5 § skollagen (2010:800) så ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Du som vårdnadshavare med barn placerat i förskoleverksamhet kan med stöd av 8 kap. 5 § skollagen (2010:800) ansöka om utökad vistelsetid för ditt barn. Det aktuella behovet av utökad vistelsetiden på förskolan ska vara hänförligt till barnets eget behov och familjens situation.

Det kan t ex röra sig om barn med ett annat modersmål än svenska eller om barn i glesbygd. Ett annat exempel är barn vars föräldrar deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller har en funktionsnedsättning som begränsar barnets fysiska eller psykiska utveckling. Även barn vars föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade kan räknas till gruppen.

Regleringen om att ett barns eget behov kan vara grund för utökad vistelsetid i förskola kräver att det är hänförligt till familjens situation i övrigt. Du som vårdnadshavare ska i din ansöka inkomma med en tydlig beskrivning om vad det är som gör att barnet är i behov av att utöka befintlig vistelsetid. Ärendet prövas enskilt av förvaltningen och som grund för bedömningen ligger skollagen. Intyg från berörd expertis som styrker barnets eget behov från till exempel behandlade läkare/psykolog, logoped eller socialtjänst ska bifogas ansökan.

Utökad vistelsetid beviljas alltid tidsbegränsat och behovsprövas löpande. Om det finns två vårdnadshavare ska bådas situation kopplat till sysselsättning beskrivas. I det fall behovet avser fler än ett barn krävs en ansökan per barn.

Observera att för ett barn till föräldralediga* ska medges rätt till utökad vistelsetid i förskolan krävs att det kan tydligt kan visas att barnet har ett eget behov utöver vad som båda vårdnadshavarna är skyldiga att tillgodose inom ramen för sitt föräldraansvar. Förvaltningen har förståelse för att situationer inom familjen ibland kräver ett större omsorgsbehov men tar inte hänsyn till enskilda familjers ekonomiska situation. I de fall som det finns minst en förvärvsarbetande vårdnadshavare hänvisas denne till att gå ner i arbetstid alternativt ta ut sparade föräldraledighetsdagar för att täcka behovet av omsorg för barnet.

* Solna stads regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg när det gäller vistelsetid på förskola under föräldraledighet:

Ett barn har rätt till förskola motsvarande heltid en månad efter syskonets födsel. Därefter har barnet rätt till en vistelsetid på deltid vilket motsvarar max 30 timmar per vecka. Fr o m höstterminen 2023 har förskolebarn vars förälder är föräldraledig rätt till 30 timmar per vecka även under skollov med undantag från sommarlovet då 15 timmar per vecka gäller.

Detta är en utökning jämfört med det som skollagen anger d v s minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan, 8 kap. 6 § skollagen.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa