Miljöfarlig verksamhet - anmälan/information

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön. Definition av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap 1 § miljöbalken. Även passiv användning av mark och byggnader kan vara miljöfarligt, exempelvis genom att ha en deponi som inte längre fylls på.

De miljöfarliga verksamheter som är anmälningspliktiga har beteckningen ”C” i miljöprövningsförordning (2013:251).  Alla verksamheter med beteckningen ”C” måste anmälas, dessförinnan får ny verksamhet inte startas och anmälningspliktiga ändringar eller utökningar inte genomföras. Ändringar som omfattas av anmälningsplikt kan exempelvis innebära en ökad produktionsvolym eller att förändringar genomförs i verksamhet/lokaler som medför att ett utsläpp eller en störning kan ändra karaktär eller omfattning så att en olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt kan uppstå. Är du osäker på om din planerade ändring behöver anmälas bör du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för en diskussion.

Minst sex veckor innan verksamheten startas ska anmälan ha kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Även om en miljöfarlig verksamhet inte klassas som anmälningspliktig i enlighet med miljöprövningsförordningen (2013:251) önskar samhällsbyggnadsförvaltningen information om verksamheten.

Läs mer om vad som gäller för dig som bedriver en miljöfarlig verksamhet på solna.se/miljofarligverksamhet.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa