Dagvattenanläggning - anmälan och information

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När det regnar i stadsmiljöer med mycket asfalterade ytor och tak samlas vatten som inte kan rinna ned i marken, vilket kallas dagvatten. När dagvattnet rinner över gator och andra hårda ytor tar det med sig olika föroreningar som via brunnar och ledningar hamnar i våra sjöar, havsvikar och vattendrag. Det finns olika sätt att minska mängden föroreningar som når grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Dagvattnet kan exempelvis ledas över gröna ytor, genom diken, dammar eller underjordiska magasin för att fördröja flöden och avskilja föroreningar.

Anmälningspliktiga anläggningar för rening av dagvatten ska anmälas till Solna stads samhällsbyggnadsförvaltning minst sex veckor innan anläggandet påbörjas. Anmälningsplikten råder i vissa fall om anläggningen har renande effekt och samtidigt tar emot vatten från fler än en fastighet Även om dagvattenanläggningen inte omfattas av anmälningsplikt vill Solna stad ha information om anläggningen i god tid innan anläggningen tas i drift. 

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel Miljöbalken (1998:808) och Vattendirektivet.

Mer information om dagvattenhantering i Solna och tillsyn av dagvattenanläggningar hittar du på solna.se/dagvatten.

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna e-tjänst tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Karta med markering var anläggningen är placerad
  • Karta som visar utsläppspunkter
  • Karta med markering för det avvattnade området
  • Ritning över anläggningen där de olika delarna är tydligt markerade

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa