Bassängbad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälningspliktiga bassängbad ska anmälas till Solna stads Samhällsbyggnadsförvaltning senast 6 veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar till ny lokal eller upphör ska anmälas.

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av bassängbad hittar du på solna.se/bassangbad

Obligatoriska bilagor

Följande obligatoriska bilagor ska bifogas i ärendet:

  • Skalenlig ritning
  • Giltigt och godkänt protokoll från obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i lokalen.
  • Luftflödesprotokoll som visar uppmätta till- och frånluftsflöden för samtliga rum som används i verksamheten.  
  • Beskrivning av reningsmetod för badvatten till exempel filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik till exempel flockning, UV-ljus.
  • Bassängvolym
  • Beskrivning av omklädnings-, dusch-, och städutrymmen samt toaletter
  • Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilket innefattar: ansvarsfördelning, rutiner för drift och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ-rengöringsrutiner.

Lämna in anmälan i god tid

Ni måste göra er anmälan senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/eller åtgärden ska vidtas.

Underskrift

Det är viktigt att ärendet signeras av rätt person, exempelvis firmatecknare eller fastighetsägare. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator behöver du skriva ut den, underteckna och skicka in per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är du skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av, däribland kapitel 2, 9 och 26 miljöbalken (1998:808) och förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgift

Avgift tas ut enligt ”Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”. Avgiften för handläggning av anmälan av bassängbad är (enligt taxan för 2024): 11 968 kr. Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa