Ormhållning - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Solna stad för att hålla ormar.  Ansökan om tillstånd om ormhållning ska göras till Solna stads Samhällsbyggnadsförvaltning.

Läs mer om ormhållning på solna.se/djurhallning

 

Obligatoriska uppgifter

Det är viktigt att anmälan innehåller samtliga begärda uppgifter. En anmälan som är helt rätt ifylld gör att ärendet går snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer att behöva begära in kompletteringar.

Underskrift

Det är viktigt att anmälan signeras av rätt person. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator ska du skriva ut den, underteckna och skicka in den per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Enligt Solna stads lokala miljö- och hälsoföreskrifter (1§) krävs tillstånd för att hålla orm inom detaljplanelagt område. Ett tillstånd enligt Solna stads lokala miljö- och hälsoföreskrifter hindrar inte att krav ställs enligt djurskyddslagstiftningen. För viss djurhållning krävs tillstånd enligt djurskyddslagen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för djurskyddslagen. Information finns på ab.lst.se För detaljbestämmelser om hur ormar ska hållas, se Jordbruksverkets webbplats, sjv.se. Observera att om en juridisk person ansöker om tillstånd ska en ansvarig föreståndare (fysisk person) för ormhållningen utses. I tillståndet införs villkor om att samhällsbyggnadsförvaltningen ska meddelas vid utbyte av ansvarig föreståndare.

Avgift

Enligt ”Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tas en avgift ut för ansökan om tillstånd för ormhållning. Avgift för handläggning tas ut med timavgift (1 496 kr för år 2024) multiplicerat med antalet timmar nedlagd handläggningstid i ärendet. Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.

Varning för salmonella 

Reptiler kan bära salmonellabakterier i sin tarmkanal. Salmonella hör till reptilernas normala bakterieflora och en reptil kan bära dem hela livet utan att själv bli sjuk. Reptilernas salmonellabakterier är oftast av en typ som inte så lätt smittar människan men risken finns att människor som kommer i kontakt med reptiler kan bli smittade och sjuka av bakterierna. Typiska symptom för salmonella hos människa är akut diarré, magsmärtor och feber. Om sjukdom uppstår ska läkare kontaktas för provtagning.

Smittrisker kan undvikas genom god hygien

Smittan sprids med djurets avföring. Därför skall man vara noga med att tvätta händerna ordentligt efter att ha hanterat djuret eller terrariet. Föremål som kommit i kontakt med djuret eller använts vid skötseln av djuret eller terrariet skall rengöras och desinficeras med till exempel klorhexidinsprit. Rengöring och diskning bör utföras i badrum, handfat eller liknande och inte i kök och på diskbänk där mat hanteras. Provtagning av reptiler är meningslös eftersom utsöndringen av salmonellabakterier är oregelbunden och ett negativt prov inte betyder att reptilen är fri från smitta.

Användandet av läkemedel mot salmonellasmitta hos reptiler rekommenderas inte då det är ineffektivt och dessutom lätt leder till selektion av salmonellastammar som är resistenta. Alla reptiler skall betraktas som potentiellt smittfarliga men med rätt hantering är risken för smitta liten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa