Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Yrkesmässig hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg (exempelvis fotvård, piercing, tatuering och akupunktur) ska anmälas till Solna stads Samhällsbyggnadsförvaltning senast 6 veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.  Hygieniska verksamheter som inte omfattar stickande eller skärande behandling behöver inte anmälas.

Det är viktigt att anmälan innehåller samtliga begärda uppgifter och bilagor. Ett ärende som är helt rätt ifyllt gör att ärendet går snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer att behöva begära in kompletteringar.


Obligatoriska bilagor

  • Ritning över lokalen.
  • Rita in platser för behandling, handtvätt, rengöring av instrument, toaletter, städutrymmen och eventuell utslagsvask för behandlingsvatten (fotvård)
  • Egenkontrollprogram med samtliga hygienrutiner och städrutiner.
  • Kemikalieförteckning - en lista över namn på samtliga kemiska produkter som används inom verksamheten och som kan vara hälsofarliga.

Underskrift

Det är viktigt att ärendet skrivs under av rätt person, exempelvis firmatecknare eller VD. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator ska du skriva ut den, underteckna och skicka in den per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2 kap, SFS 1998:808), de särskilda bestämmelserna om hälsoskydd i lokaler för allmänna ändamål (9 kap 9§, SFS 1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1989:899). Socialstyrelsen har meddelat allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet som bör följas (SOSFS 2006:4). Socialstyrelsen har också tagit fram en handbok som heter ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet” som går att beställa eller ladda ned från socialstyrelsen.se.

Information om avgift för handläggning och tillsyn

Se detaljerad information om avgifter när du startar e-tjänsten.

Enligt ”Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken” tas en avgift ut för anmälan där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Taxan finns tillgänglig på www.solna.se.

Det är viktigt att anmäla om verksamheten förändras eller upphör till miljö- och byggnadsförvaltningen, i god tid innan årsskiftet för eventuella justeringar. Om verksamheten inte underrättar tillsynsmyndigheten innan årsskiftet kommer verksamheten att faktureras för den årliga tillsynsavgiften.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Mer information

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av hygienisk verksamhet hittar du på solna.se/hygieniskverksamhet

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa