Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Yrkesmässig hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg (exempelvis fotvård, piercing, tatuering och akupunktur) ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten startas. Även förändringar i ägarförhållanden, ändringar i befintlig lokal, att verksamheten flyttar eller upphör ska anmälas.  Hygieniska verksamheter som inte omfattar stickande eller skärande behandling behöver inte anmälas.

Det är viktigt att anmälan innehåller samtliga begärda uppgifter och bilagor. Ett ärende som är helt rätt ifyllt gör att ärendet går snabbare att handlägga. Om information saknas kommer handläggningstiden att förlängas eftersom förvaltningen kommer att behöva begära in kompletteringar.


Obligatoriska bilagor

Till anmälan ska ni bifoga en ritning över lokalen.

  • Rita in platser för behandling, handtvätt, rengöring av instrument, toaletter, städutrymmen och eventuell utslagsvask för behandlingsvatten (fotvård)
  • Skriv in på ritningen vilket friskluftsflöde (liter/sekund) som finns i varje behandlingsrum
     

Lämna in anmälan i god tid

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Underskrift

Det är viktigt att ärendet skrivs under av rätt person, exempelvis firmatecknare eller VD. Om du laddar ner och fyller i blanketten på dator ska du skriva ut den, underteckna och skicka in den per post. Handläggningen påbörjas först när en underskriven blankett finns hos förvaltningen.

Lagar och regler

Som verksamhetsutövare är ni skyldig att känna till de lagar och regler som er verksamhet omfattas av, till exempel de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken (2 kap, SFS 1998:808), de särskilda bestämmelserna om hälsoskydd i lokaler för allmänna ändamål (9 kap 9§, SFS 1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1989:899). Socialstyrelsen har meddelat allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet som bör följas (SOSFS 2006:4). Socialstyrelsen har också tagit fram en handbok som heter ”Yrkesmässig hygienisk verksamhet” som går att beställa eller ladda ned från socialstyrelsen.se.

Avgift för handläggning och tillsyn

Enligt ”Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers”  tas en avgift ut för anmälan där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Taxan finns tillgänglig på solna.se/taxor.

Avgift för handläggning av anmälan tas för närvarande ut med timavgift (1 440 kr för år 2023) multiplicerad med antalet timmar nedlagd handläggningstid i ärendet. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i övrigt av ärendet, föredragning, beslut. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger två timmar.

När ska man betala?

Verksamheten omfattas också av en fast årlig avgift som ska betalas från och med året efter det att anmälan har gjorts. Storleken på den årliga avgiften beror på typ av verksamhet och framgår av gällande taxa. Den årliga avgiften betalas efter att separat beslut fattats. Beslut om årlig avgift skickas ut när anmälan om ny verksamhet har inkommit till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det debiteras ingen årlig avgift för det år som verksamheten startar och anmälan har gjorts, den årliga avgiften faktureras först nästkommande år. Exempel: verksamheten startar och anmäls till miljö- och byggnadsförvaltningen år 2023. Efter inkommen anmälan får verksamheten ett överklagningsbart beslut om årlig avgift. Faktura för årlig avgift utskickas året därpå, dvs. år 2024 och betalas inom angivet förfallodatum. Därför är det viktigt att anmäla om verksamheten förändras eller upphör till miljö- och byggnadsförvaltningen, i god tid innan årsskiftet för eventuella justeringar. Om verksamheten inte underrättar tillsynsmyndigheten innan årsskiftet kommer verksamheten att faktureras för den årliga tillsynsavgiften. Faktura för årlig avgift skickas vanligtvis ut under det första kvartalet varje år. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall den sökande tar tillbaka sin anmälan.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Mer information

Mer information om anmälan, tillsyn och egenkontroll av hygienisk verksamhet hittar du på solna.se/hygieniskverksamhet

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa