Tilläggsbelopp/individuellt bidrag barn/elev i förskola, grundskola och gymnasium - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar hur fristående skolor (samtliga skolformer), fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har möjlighet att få tilläggsbelopp (bidrag) för barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Det stöd som ges för barns/elevs behov ska bestämmas på ett sådant sätt att barn/elev i fristående verksamheter inte missgynnas i jämförelse med barn/elev i kommunala skolor eller tvärtom.

Solna stad har valt en modell utifrån likabehandlingsprincipen, att behandla alla enheter likvärdigt oavsett om det har enskild eller offentlig huvudman. Detta innebär att huvudmän för de olika skolformerna (undantaget specialskolan och sameskola) samt övrig pedagogisk verksamhet kommunal som fristående, kan ansöka om bidrag.

Tilläggsbelopp - bidrag för extraordinära stödinsatser är ett bidrag för enskilt barn/elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

De extraordinära stödinsatserna ska inte primärt innebära ett förstärkt pedagogiskt eller socialt stöd, utan tillgodose andra specifika behov av individuellt stöd som är absolut nödvändigt för att möjliggöra barnets/elevens deltagande i verksamheten.

Bidrag tilldelas endast för extraordinära stödinsatser till exempel personlig assistans, tekniska hjälpmedel, anpassning av lokaler eller andra stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen och går väsentligen utöver det som ersätts genom grundbeloppet.

Grundbeloppet ska täcka verksamhetens samtliga kostnader. Det innebär att kostnader för exempelvis stöd i form av extra undervisning, enskild undervisning, placering i särskild undervisningsgrupp inte berättigar till bidrag. Näst intill alla barns/elevers behov ska tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Bidraget bestäms utifrån en individuell prövning.

Läs mer här:  Skolverket: ansöka om tilläggsbelopp

 

1. Ansökan
Rektor ansvarar för ansökan och är den som undertecknar ansökan. Ansökan skickas till Solna stad. Ansökan görs företrädesvis för ett läsår i taget på avsedd blankett. Ansökan kan även göras kontinuerligt under året. Vid ett beviljande utbetalas bidraget från och med månaden efter att ansökan inkommit. Har ett/en barn/elev beviljats bidrag och byter skola måste en ny ansökan och bedömning göras.

2. Med ansökan kan bifogas
Aktuell handlingsplan (förskola, annan pedagogisk verksamhet) samt uppföljning och utvärdering av tidigare handlingsplan.
Med ansökan kan bifogas utredning enligt 3 kap. 7 § skollagen samt aktuellt åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av tidigare åtgärdsprogram (skola och fritidshem).
Utlåtande från läkare, psykolog, eller annan profession som tydliggör och styrker det stödbehov som skolan beskriver att eleven har.
Gäller ansökan bidrag för stödinsatser av egenvård ska läkares egenvårdsbedömning (ej äldre än ett år) samt skolans egenvårdsplan bifogas.

 

Obs! Använder du överlåtelsefunktionen i e-tjänsten ska den som ska ta över ärendet välja "Logga in som medborgare med e-legitimation" vid inloggningstillfället.

Om du ej har möjlighet att använda e–tjänsten kontakta Solna stad. För att erhålla ansökan i annat format vänligen kontakta kontaktcenter solna.se/skriv eller via 08 746 10 00

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa