Uppskjuten skolplikt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 7 kap. 10 § skollagen inträder skolplikten det kalenderår barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår barnet fyller sju.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Ansökan ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 31 januari det år som ansökan avser.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa