Ledighetsansökan för elev i grundskolan

LÄS MER

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Om eleven har haft tidigare beviljad ledighet kan detta påverka beslutet. Det är skolans rektor som beslutar om en elev ska få ledigt eller inte. Gäller beslutet längre ledighet än tio dagar för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan får rektorn inte ge någon annan i uppdrag att fatta beslutet. (2 kapitlet 10 § och 7 kapitlet 18 § skollagen.)

Ifylld blankett lämnas till elevens skola senast 14 dagar innan sökt ledighet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden
forskolenamnden@solna.se