Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Ansökan om riksfärdtjänst

Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med ett stort och varaktigt funktionshinder möjlighet att resa till samma kostnad som en person utan funktionsnedsättning. 

 

Kriterier för riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst kan ges om

  • resan till följd av funktionshinder inte kan göras till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare
  • ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet
  • resan görs inom Sverige utanför Stockholms län
  • resan görs med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med taxi
  • resan inte betalas av det allmänna (t.ex. en annan kommun, landstinget, staten )
  • den sökande är folkbokförd i Solna Stad
  • funktionshindret bedöms bestå mer än 6 månader och på begäran kan styrkas med läkarintyg eller särskild utredning.

Om den som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver ledsagare under själva resan, kan tillståndet gälla även ledsagaren. Färdsätt med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst beviljas efter behov och det billigaste färdsättet eftersträvas med hänsyn till funktionsnedsättningen. I första hand bedöms förmågan att resa med tåg.

 

Ansökningstid

Ansökningstiden är normalt tre veckor. Tänk på att inför storhelger är belastningen stor och många reseavgångar fullbokade så var då ute i extra god tid. Handläggaren tar kontakt med dig via telefon när din ansökan kommit in. Vid samtalet bokas tid för byråbesök eller hembesök och eventuellt behov av komplettering av ansökan tas upp.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Omvårdnadsnämnden
omvardnadsnamnden@solna.se