Olägenhet i offentlig eller hygienisk lokal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill anmäla problem med hygien eller inomhusmiljö i en offentlig lokal, exempelvis en förskola, skola, bassängbad. hygienlokal eller offentlig toalett, ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads Samhällsbyggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal.

Läs mer om inomhusmiljö eller hygien i en offentlig lokal på solna.se/inomhusmiljo

Vill du vara anonym

När du väljer att använda e-tjänsten har du inte möjlighet att vara anonym, vill du vara anonym ska du istället kontakta stadens kontaktcenter. Tänk på att anonymitet försvårar vårt arbete och vi har ingen möjlighet att ge dig återkoppling angående ärendet.

Innan du skickar in din anmälan

Du måste själv ha tagit kontakt med verksamheten som orsakar störningen, innan du skickar in din anmälan till oss. Detta är för att verksamhetsutövaren eller den som orsakar störningen ska ha haft möjlighet att undersöka och hitta en lösning på problemet. Verksamhetsutövaren/den som stör bör även ha fått skälig tid på sig för utredning och åtgärder.

Vi, samhällsbyggnadsförvaltningen, är en myndighet. Miljöbalken (1998:808) är den lagstiftning som styr vårt arbete. Enligt miljöbalken är fastighetsägare eller verksamhetsutövare skyldiga att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning som du upplever utgöra en olägenhet. Enligt miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

Så handlägger vi ditt ärende

När vi får in ett klagomål gör vi en första bedömning av om det inlämnade klagomålet skulle kunna vara en olägenhet enligt miljöbalken. Om inte, fattar vi beslut om att avsluta ärendet. Om störningen skulle kunna utgöra en olägenhet, informeras verksamhetsutövaren/den som stör om det inkomna klagomålet. De får redogöra för sin syn på saken och inkomma med upplysningar om eventuella åtgärder. Tänk på att det du skriver till oss under ärendets gång blir offentlig handling. Den information som du skickar in till oss kan vi komma att vidarebefordra till verksamhetsutövaren/den som stör. Vi kan även komma att göra en inspektion av lokalen där störningen förekommer. Om det bedöms vara nödvändigt, kan vi besluta att förelägga verksamhetsutövaren/den som stör att vidta åtgärder. Våra beslut går alltid att överklaga till högre instans.

Vid befogade klagomål tar vi ut en avgift för nedlagd handläggningstid i enlighet med vår taxa. Avgiften tas ut från verksamhetsutövaren/den som stör. Vi tar inte ut någon avgift av den som har anmält klagomålet för handläggningen av dessa ärenden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa