Ägar- och ledningskrets fristående förskola - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad som räknas till ägar- och ledningskretsen regleras i 2 kap. 5 a § skollagen.

Denna e-tjänst används vid:

1. Nyetablering

2. Anmälan om förändringar i ägar- och ledningskretsen enligt 2 kap. 5 b §

3. Tillsyn Anmälan om förändring ska göras inom en månad

 

Följande bilagor behöver bifogas i e-tjänsten:

  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket och/eller Länsstyrelsen (stiftelser) 
  • Föreningens stadgar (i förekommande fall) 
  • Beskrivning av ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt på huvudmannanivå och om aktuellt även på koncernnivå (enligt 2 kap. 5 § skollagen)
  • Redovisning av personer som omfattas av kretsen styrelse och ledning med väsentligt inflytande
  • Årsredovisning huvudmannanivå och om aktuellt även koncernnivå
  • Aktuell balans- och resultatrapport i de fall årsredovisning eller årsbokslut inte upprättats (max två månader gammal)
  • En redovisning över koncernens ekonomiska ställning samt en koncernredovisning om sådan finns (i de fall sökanden ingår i en koncern)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa