Godkännande som huvudman för fristående förskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Villkor

Villkoren för ansökan regleras i Skollagen 2 kap 5, 7 §§ och 26 kap 4 § samt i barn- och utbildningsnämndens regler för etablering av fristående förskolor.

I läroplanen för förskolan och skolverkets allmänna råd för förskola finns även ytterligare information på www.skolverket.se.

 

Anmälan enligt miljöbalken

När du startar en förskola, grundskola eller gymnasieskola (så kallade  offentliga lokaler)  ska det även anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälningsplikt gäller även om en verksamhet flyttar till ny lokal, om verksamheten utökas med nya lokaler, eller om en befintlig verksamhet tas över av ett nytt företag. Anmälan måste vara inskickad senast sex veckor före startdatum. Ta gärna kontakt med Solna stad innan du skickar in din anmälan. På det sättet kan missförstånd och onödigt arbete undvikas. När du bedriver pedagogisk verksamhet är du skyldig att känna till miljöbalkens bestämmelser.

Efter att anmälan har inkommit kommer miljö- och byggnadsförvaltningen ta kontakt med dig. Verksamheten kommer att bedömas utifrån miljöbalkens bestämmelser, och för handläggningen av din anmälan tas en avgift ut. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige och är lika för alla.

 

Egenkontroll av inomhusmiljön

Enligt miljöbalkens bestämmelser är du som driver förskola, grundskola eller gymnasium skyldig att ha god egenkontroll av inomhusmiljön. Egenkontroll innebär väl fungerade rutiner för din verksamhet och att du har kunskap om den lagstiftning som berör din verksamhet.

 

Registrering enligt livsmedelslagstiftningen

Om mat ska serveras i verksamheten krävs registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Det är det företag som står för mathanteringen som är skyldig att registrera sig hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Anmälan om registrering ska skickas in senast 2 veckor innan verksamheten beräknas att starta. 

 

Avgift

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor. Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen (2010:800). Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) och baseras på tidsersättning för tjänsteman som årligen revideras och beslutas av kommunfullmäktige.

Ansökan om godkännande av vid nyetablering

35 000 kr

 

Betalning av avgiften

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan om godkännande av huvudman alternativt i samband med ansökan om utökning/förändring av verksamheten sänds in till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan handläggs när komplett ansökan samt betalning av avgiften har kommit förvaltningen tillhanda.

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas.

 

Inbetalningsuppgifter

Betalningsmottagare: Solna stad BUF, (Barn- och utbildningsförvaltningen)

Bankgiro: 620-7898

Ange att inbetalningen gäller avgift för godkännande av huvudman fristående förskola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Behörig firmatecknare
 • Tjänsten är knuten till en avgift!
 • Följande bilagor:
 • Registreringsbevis från Skattemyndigheten/PRV och F-skattsedel
 • Ledningens utbildning med examensbevis, erfarenhet och registerutdrag
 • Om det finns anställd personal, bifoga dokumentation över utbildning, erfarenhet och registerutdrag
 • Ritning över lokalen
 • Hyreskontrakt i förekommande fall
 • Bygglov i förekommande fall
 • Godkännande från brandmyndighet
 • Godkännande från miljöförvaltning
 • Handlingsplan för barns säkerhet
 • Ekonomisk kalkyl för det första verksamhetsåret
 • Rutin för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd
 • Rutiner för att ta emot och utreda klagomål
 • Krishanteringsplan
 • Rutiner för systematisk uppföljning och utvärdering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa