Tillstånd för installation av värmepump - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Värmepumpar hämtar värme från till exempel marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller från luften, och avger den till fastigheten. En värmepumpsanläggning som inte upprättas och drivs på rätt sätt kan skada miljön och därför krävs ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetet med installationen kan påbörjas.

Övrig information

  • Du som fastighetsägare ansvarar själv över vissa installationer på egen tomtmark såsom tunnlar under ledningar för vatten, avlopp, gas, el och tele. Innan du gör ansökan behöver du därför starta ett projekteringsärende i Ledningskollen (www.ledningskollen.se) samt kontakta Solna Vatten AB angående eventuella VA-ledningar på den aktuella fastigheten. (Solna Vatten 08-4761000, solnavatten@solna.se).

  • Din ansökan kan behöva skickas ut för möjlighet till grannyttrande där berörda grannar ges tillfälle att yttra sig. Värmepumpar som är installerade i samma område, exempelvis på grannfastigheter, kan ha en inverkan på varandras verkningsgrad. Detta gör att redan installerade värmepumpar kan påverka var det i ett senare skede kommer att vara möjligt att installera värmepumpar. Berörda grannar ska därför ges tillfälle att yttra sig om en inkommen ansökan om värmepump. Med berörda grannar avses de fastigheter som är direkt angränsande till din fastighet eller ligger inom 20 meter från något borrhål. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar förfrågan till de berörda grannarna.
  • Får ni ett tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen vinner det laga kraft tre veckor efter det att samtliga parter i ärendet tagit del av beslutet och ingen av parterna har överklagat.

  • Läs mer om anmälan om värmepump på www.solna.se/varmepump

Avgift

Avgifter för samhällsbyggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken". Taxan finns tillgänglig på Solna stads hemsida. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna ansökan/anmälan tas en timavgift ut. För tillfället (2024) är avgiften 1 496 kronor per timme.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Baskarta över fastigheten i skala 1:400 där borrhål samt tomtgränser framgår tydligt
  • Om undersökning av markförorening gjorts behöver rapporten bifogas till ansökan
  • Påbörjat projekteringsärende i Ledningskollen samt kontakt med Solna Vatten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa