Godkännande att utöka antalet förskoleplatser inom fristående förskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Här kan du som fristående förskola ansöka om att utöka antalet förskoleplatser. Ansökan ska göras och signeras av rektor. 

 

Avgift

Avgifter för tillståndsprövning fristående förskolor.

Avgiften är avsedd att täcka barn- och utbildningsförvaltningens kostnader för tillståndsprövning vid nyetablering och förändringar i befintlig verksamhet gällande fristående förskolor. Avgifterna tas ut med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen (2010:800). Avgiften är beräknad enligt självkostnadsprincipen enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL) och baseras på tidsersättning för tjänsteman som årligen revideras och beslutas av kommunfullmäktige.

Ansökan om godkännande vid utökning/förändring av befintligt godkännande

20 000 kr

Ansökan om godkännande vid tillfällig utökning/förändring av befintligt godkännande

5 000 kr

Betalning av avgiften

Inbetalning ska ske i samband med att ansökan om godkännande av huvudman alternativt i samband med ansökan om utökning/förändring av verksamheten sänds in till barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan handläggs när komplett ansökan samt betalning av avgiften har kommit förvaltningen tillhanda.

Avgift tas ut även om ansökan om godkännande ej beviljas.

Inbetalningsuppgifter

Betalningsmottagare: Solna stad BUF, (Barn- och utbildningsförvaltningen)

Bankgiro: 620-7898

Ange att inbetalningen gäller avgift för godkännande av huvudman fristående förskola.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa