Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kriterier

En elev kan erhålla inackorderingstillägg om:

  • Reseavståndet från folkbokföringsadress till skola är minst 40 kilometer enkel väg, alternativt då restiden är minst två timmar enkel väg med hjälp av kommunala resemedel.
  • Eleven är folkbokförd i Solna kommun
  • Eleven studerar på heltid i en kommunal eller regional gymnasieskola utanför Region Stockholm
  • Eleven är under 20 år gammal (stödet kan betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)

Omfattning och storlek

Elev som beviljats inackorderingstillägg för hela läsåret får inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader för vårterminen.

Inackorderingstillägg beviljas endast för hel kalendermånad som eleven är inackorderad och inskriven på skolan.

Belopp per månad är 1/30 av basbeloppet. Första utbetalning sker tidigast tre veckor efter skolstart.

Ansök om inackorderingstillägg

Hemkommunen beslutar om inackorderingstillägg för elev som går gymnasieutbildning på en kommunalgymnasieskola i Sverige.

Ansökan om inackorderingstillägg på kommunal gymnasieskola görs på blankett "Ansökan inackorderingstillägg".

Elev i fristående gymnasieskola, riksinternatskola, folkhögskola eller skola utanför Sverige erhåller inte inackorderingstillägg av hemkommunen utan kan ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studieintyg

Efter skolstart skall ett studieintyg fyllas i av skolan och skickas in. Använd blanketten "Studieintyg inackorderingstillägg".

Ändrade förhållanden

Observera att eleven är skyldig att anmäla ändrade förhållanden. Om eleven inte anmäler ändrade förhållanden kommer inackorderingstillägget att återkrävas. Med ändrade förhållanden avses t ex avbrutna studier, flytt till annan kommun eller att eleven erhåller inackorderingstillägg från CSN.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa