Inackorderingstillägg - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kriterier

Elev erhåller inackorderingstillägg om reseavståndet mellan hemmet (folkbokföringsadress) och skolan är minst 40 km eller om avståndet är mindre än 40 km men den totala restiden mellan hemmet och skolan är minst 2 timmar.

Omfattning och storlek

Elev som beviljats inackorderingstillägg för hela läsåret får inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader för vårterminen.

Inackorderingstillägg beviljas endast för hel kalendermånad som eleven är inackorderad och inskriven på skolan.

Belopp per månad är 1/30 av basbeloppet. Första utbetalning sker tidigast tre veckor efter skolstart.

Ansök om inackorderingstillägg

Hemkommunen beslutar om inackorderingstillägg för elev som går gymnasieutbildning på en kommunalgymnasieskola i Sverige.

Ansökan om inackorderingstillägg på kommunal gymnasieskola görs på blankett Ansökan inackorderingstillägg.

Elev i fristående gymnasieskola, riksinternatskola, folkhögskola eller skola utanför Sverige erhåller inte inackorderingstillägg av hemkommunen utan kan ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Studieintyg

Efter skolstart skall ett studieintyg fyllas i av skolan och skickas in använd blanketten Studieintyg inackorderingstillägg.

Ändrade förhållanden

Observera att eleven är skyldig att anmäla ändrade förhållanden. Om eleven inte anmäler ändrade förhållanden kommer inackorderingstillägget att återkrävas. Med ändrade förhållanden avses t ex avbrutna studier, flytt till annan kommun eller att eleven erhåller inackorderingstillägg från CSN.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa