Strukturtillägg för fristående resursskolor - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enskilda huvudmän som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd kan efter ansökan till Solna stad få ett extra strukturtillägg per elev mottagna i förskoleklass – årskurs 9. Tillägget avser att vara ett bidrag till större kostnader för:

  • Högre personaltäthet som exempelvis lärare, resurspedagog eller elevassistent
  • Högre lokalkostnader
  • Förstärkt elevhälsa
  • Ökad kostnad för ledning och administration

Tillägget betalas ut månaden efter inkommen ansökan och löper så länge villkoren för tillägget är uppfyllda och eleven går kvar i verksamheten.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Skolnämnden
skolnamnden@solna.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa