Begäran om skadestånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du anser att Solna Stad har orsakat dig en skada kan du ha rätt till skadestånd. Du som begär skadestånd måste kunna visa att skadan har orsakats genom oaktsamhet eller försummelse. Att en skada har inträffat innebär inte automatiskt att staden kan bli skadeståndsskyldig.

 

Steg 1: Anmäl felet

Det är viktigt att staden får kännedom om felet som har orsakat skadan. Därför bör du göra en felanmälan eller meddela Kontaktcenter.

 

Steg 2: Begär skadestånd

Vänd dig i första hand till ditt försäkringsbolag och anmäl skadan där. Exempel på egna försäkringar som kan täcka skadan är hem-, olycksfalls- eller fordonsförsäkringar.

För den del av kostnaden som skadan orsakat och som försäkringen inte täcker, kan du rikta ett skadeståndskrav till staden för den inträffade skadan, om du anser att staden har orsakat skadan genom oaktsamhet eller försummelse.

 

Steg 3: Din begäran om skadestånd hanteras

Så går det till:

 • När begäran om skadestånd tas emot av Solna stad får den ett ärendenummer och du får en mottagningsbekräftelse.
 • Därefter skickas din begäran med bilagor till stadens försäkringsbolag, Stockholmregionens Försäkring AB (SRF), för utredning. Syftet med utredningen är att klargöra om staden kan anses skadeståndsskyldig för skadan.
 • All kontakt kring ditt skadeärende sker med handläggaren hos SRF. SRF meddelar dig och Solna stad beslutet.
 • Handläggningstiden varierar från fall till fall beroende på ärendets komplexitet.

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Skadedatum
 • Skadeplats
 • Beskrivning av händelseförloppet och skadeorsak
 • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
 • Bilder på skadan
 • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
 • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader
 • Beskrivning av varför kommunen har brustit i sina rutiner eller varit oaktsam

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa