Dispens från utsorteringskrav på bioavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sedan 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera bioavfall separat i enlighet med 3 kapitlet 1 § avfallsförordningen (2020:614). Miljö- och byggnadsförvaltningen kan efter den 1 januari 2024 i särskilda fall besluta om dispens från kravet på separat insamling av bioavfall.

Med bioavfall menas sådant avfall som förmultnar och som uppkommer i köket och vid matlagning.

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, exempelvis platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Därför behöver du ange skälet till varför dispens ska medges samt redovisa vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensen löpt ur.

Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

Observera att bestämmelser om utsortering av bioavfall träder i kraft först den 1 januari 2024. Därför kommer miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna inte besluta om eventuell dispens förrän tidigast efter årsskiftet 2023/2024. Du är dock välkommen att redan nu inkomma med din ansökan.

Avgift

Avgifter för miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för miljötillsyn". Taxan finns tillgänglig på Solna stads hemsida. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna ansökan/anmälan tas en timavgift ut. Avgift för handläggning av inkomna ansökningar om dispens från utsorteringskravet av bioavfall kommer att debiteras enligt 2024 års taxa.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa