Byggåtgärd - anmälan

LÄS MER

Här kan du göra en anmälan av byggåtgärd. Läs gärna mer på www.solna.se innan din anmälan.

 

Anvisningar om hur du fyller i blanketten

För att vi ska kunna behandla din ansökan krävs att vi har fått en fullständigt ifylld blankett och kompletta handlingar.

  1. Kontrollera att du har rätt fastighetsbeteckning och gatuadress. Om du är fastighetsägare kan du erhålla dem från www.lantmateriet.se eller på www.solna.se
  2. Sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress där du säkrast kan nås. Om sökanden är juridisk person ska ansökningshandlingar undertecknas av den som har behörighet att teckna firma. E-postadress ska vara personlig och gå till sökanden.
  3. En korrekt och fullständig faktureringsadress. Om den är densamma som postadressen, skriv "Som ovan". Ange i förekommande fall även internt projektnummer, konto eller annan referensuppgift.
  4. Om det finns en kontaktperson i ärendet ange detta samt e-postadress.


Beslut kommer delges via e-post

Alla beslut kommer att delges via e-post om möjligt. Se till att korrekt e-postadress till den som undertecknat ansökan angivits.

Handlingar som bifogas ansökan

Blanketter för arearedovisning, utvändiga material och kulörer, teknisk beskrivning, kontrollansvarig, ansökan om byggåtgärd med mera samt checklistor som redovisar de handlingar och ritningar som ska lämnas in tillsammans med ansökan finns på www.solna.se/byggatgard.

Ansökan

Ansökan med tillhörande ritningar/handlingar i en kopieomgång samt ett USB-minne med motsvarande handlingar i pdf-format skickas till förvaltningen med post. Pappershandlingar får ha max A3-format nedvikt till A4. Mindre ärenden kan skickas per e-post som pdf-filer. Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper. Fastighetsbeteckning och skala ska anges.

Skickas till

Underskriven ansökan med tillhörande ritningar och övriga handlingar skickas till:
Solna stad, Byggnadsnämnden, 171 86 Solna eller till byggnadsnamnden@solna.se

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@solna.se