Förorenade områden - underrättelse och anmälan

LÄS MER

Underrättelse om förorenad mark eller fastighet

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare ska du genast meddela Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning om du upptäcker en förorening på din fastighet som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön (enligt 10 kap 11 § i miljöbalken). Det gäller även i de fall området tidigare ansetts förorenat.

Mer information om förorenat områden och fastighetsägarens/verksamhetsutövarens ansvar hittar du på www.solna.se/fororenadeomraden

Anmälan av efterbehandling eller avhjälpande åtgärder

Om du planerar att göra åtgärder (sanering, grävarbeten eller liknande) inom förorenade områden på din fastighet ska du anmäla detta till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan åtgärden planeras att vidtas (enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Åtgärder inom ett förorenat område kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna.

Mer information om förorenat områden och fastighetsägarens/verksamhetsutövarens ansvar hittar du på www.solna.se/fororenadeomraden

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se