Dagvattenanläggning - anmälan och information

LÄS MER

Anmälningspliktiga anläggningar för rening av dagvatten ska anmälas till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning minst sex veckor innan anläggandet påbörjas enligt miljöbalken. Anmälningsplikt råder i vissa fall om anläggningen har renande effekt och samtidigt tar emot vatten från fler än en fastighet.

Även om dagvattenanläggningen inte omfattas av anmälningsplikt vill Solna stad ha information om anläggningen i god tid innan anläggningen tas i drift. 

Mer information om dagvattenhantering i Solna och tillsyn av dagvattenanläggningar hittar du på  www.solna.se/dagvattenanlaggning

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Byggnadsnämnden
byggnadsnamnden@solna.se