Skyddad natur (naturreservat) - dispens och tillstånd

LÄS MER

I Solna stad finns två kommunala naturreservat med skyddad natur (Igelbäcken och Råstasjön). För respektive naturreservat finns ett antal föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet. Ansökan om tillstånd och dispenser från föreskrifterna för kommunala naturreservat ska göras till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning senast sex veckor innan verksamheten planeras att starta och/eller åtgärden ska vidtas. 

Mer information om föreskrifter, tillstånd och dispens inom Råstasjöns naturreservat och inom Igelbäckens naturreservat hittar du på www.solna.se/naturreservat

För vattenskyddsområden i Solna och naturreservat beslutade av Länsstyrelsen (Ulriksdals naturreservat) görs ansökan om tillstånd och dispenser hos Stockholms Länsstyrelse. 

Musikanläggning och evenemang inom Råstasjöns naturreservat

I Råstasjöns naturreservat är det förbjudet att utan tillstånd använda musikanläggning eller organisera tävlingar eller andra evenemang. Inom reservatets zoner 1 och 5 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 50 deltagare. Inom zonerna 2 och 3 krävs tillstånd för arrangemang med fler än 20 deltagare. Inom zon 4 krävs alltid tillstånd oavsett antal deltagare. Läs mer om zoner och föreskrifter på www.solna.se/naturreservat. Ansökan om tillstånd för musikanläggning och evenemang inom naturreservatet hanteras via ordinarie tillståndsansökan hos Polisen för ”användande av offentlig plats”. Läs mer om tillståndsansökan på Polisens webbplats.

Avgift

Avgifter för miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning tas ut i enlighet med "Solna stads taxa för miljötillsyn". Taxan finns tillgänglig på solna.se. Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut tillsynsmyndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall sökande tar tillbaka sin anmälan.

För handläggningen av denna ansökan/anmälan tas en timavgift ut. För tillfället (2023) är avgiften 1 440 kronor per timme.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
08-746 10 00
solna.se/skriv

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
miljohalsoskyddsnamnden@solna.se